zdravotní tělesná výchova

výukový program pro mateřské školy

Myška dětem radost dává, naučí, jak na zdravá záda

Výukový program pro MŠ – Zdravotní tělesná výchova se zaměřuje na prevenci a zlepšení vadného držení těla, správné dýchání a také na posílení hlubokého stabilizačního systému.

Dnešní uspěchaná doba se negativně podepisuje na životním stylu všech věkových kategorií včetně dětí. Podle odborné statistiky má 50 % dětí vadné držení těla. Pod pojmem držení těla rozumíme hlavně tvar a zakřivení páteře, stav svalstva, ale patří sem i aktivita nervosvalové činnosti. 

Vadné držení těla je způsobeno svalovými dysbalancemi mezi jednotlivými svaly, které jsou na přední a zadní části těla. Ve dvojici svalů má vždy jeden sval tendenci k tuhnutí, jedná se o tzv. posturální svaly a druhý sval má sklon k ochabování – fyzické svaly. Podle toho, který sval je dominantní, dochází k různým funkčním poruchám jednotlivých úseků páteře. 

V těchto případech je nutné se poradit s rehabilitačním pracovníkem, který podle stupně oslabení zařadí do pohybových aktivit dětí cviky zdravotní tělesné výchovy.

IMG_8122
2

zdravotní tělesná výchova (ztv)

ZTV je speciální forma tělesné výchovy určena pro zdravotně oslabené jedince, kteří se dělí do čtyř kategorií.

 1. Jedinci zdraví – připraveni k plnému tělesnému zatížení.
 2. Jedinci zdraví – méně trénovaní.
 3. Jedinci zdravotně oslabení – mají určitá omezení.
 4. Jedinci nemocní.

Každé této skupině odpovídá příslušná forma ZTV.

Cílem ztv je prevence a zlepšení vadného držení těla, dosažení optimálního tělesného, duševního a pohybového rozvoje.

prevence a terapie

Prevence spočívá v komplexní pohybové výchově, ke které by děti měly být motivovány již od útlého věku. Měli bychom dětem vytvářet pozitivní vztah k pohybové aktivitě, učit je základní pohybové dovednosti a návyky, poznávat tělo, vést je ke zdravému životnímu stylu a rovnoměrně zatěžovat pohybový aparát. Eliminujeme tím tak důsledky negativního životního stylu. V případě jednostranného zatížení je nutno zařadit do pohybové výchovy kompenzační cvičení, abychom předešli právě vadnému držení těla.

U dítěte projevujícího tělesné oslabení je nutná konzultace s rehabilitačním pracovníkem. Podle stupně daného oslabení se odvíjí léčebný postup. U lehčích typů oslabení postačí pouze správný pohybový režim a dohled na děti, popřípadě se vyberou vhodné kompenzační cviky.

U těžších oslabení je vhodná dlouhodobá tělesná terapie, která vyžaduje velkou spoluúčast i od rodičů. 

IMG_8117
8

zdravotní tělesná výchova v rvp

I v pohybové výchově v rámci tříd by se mělo dbát na správný výběr a  na správné provedení cviků dané věkové skupiny.

Příklady výstupů z RVP PV by měly být: 

 • zachování správného držení těla
 • zvládání základní pohybové dovednosti a obratnosti
 • běžné způsoby pohybu
 • zvládání prostorové orientace
 • koordinace lokomoce
 • napodobování jednoduchých pohybů dle vzoru
 • ovládání dechového svalstva